બાયોલોજી (Biology)
બે શર્કરા વચ્ચે ગ્લાયકોસિડીક બંધ રચવા કઈ પ્રક્રિયા થાય છે ?

આપેલ તમામ
જલવિચ્છેદન
રીડક્શન
ઑક્સિડેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સાદા, પૂર્વપ્રભાવી, એકકોષીય, સુકોષકેન્દ્રીય સજીવોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

યુગ્લીનોઈડ્સ
આપેલ તમામ
સ્લાઈમ મોલ્ડ
પ્રજીવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવો કઈ બાબતે વૈવિધ્ય ધરાવે છે ?

રચના અને જીવનશૈલી
આપેલ તમામ
આકાર અને કદ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સ્પાયરોગાયરાનું જીવન ચક્ર કયા પ્રકારનું છે ?

એકવિધ
દ્વિવિધ
એક-દ્વિવિધ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું દ્વિતીય બંધારણ એટલે,

પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલાની કુંતલાકાર ગુંચળામય રચના
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલા વચ્ચેની આંતરક્રિયા
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલાની ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલામાં એમિનોઍસિડની સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP