બાયોલોજી (Biology)
એમાયલોઝ એટલે,

સેલ્યુલોઝનું બીજુંનામ
ગ્લુકોઝની બનેલી શાખિત શૃંખલા
ગ્લુકોઝની બનેલી અશાખિત શૃંખલા
ગ્લુકોઝનું બીજું નામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં ખોરાકનો સંચય કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
લિપિડ
પ્રોટીન
સ્ટાર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNAનો અણુ ઉચ્ચ સજીવોમાં કઈ પ્રક્રિયા માટે જવાબદાર છે?

લિંગ નિશ્ચયન માટે
વારસો સાચવવા માટે
જનીન ઇજનેરીવિદ્યા માટે
અંગ-પ્રત્યારોપણ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનમાં એક જ સ્થળે સંશોધન માટે વર્ગીકરણ માહિતી ક્યારે પૂરી પાડી શકાય ?

તેમાં જર્મપ્લાઝમ બેંક હોય તો
તે આકર્ષક સૌંદર્ય ધરાવતા હોય તો
તેમાં સંગ્રહાલય અને પુસ્તકાલય હોય તો
તેમાં ક્લોનિંગ અને સંકરણ પ્રક્રિયા થાય તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓનું શરીર ઓસ્ટીયા, નલિકાઓ, ગુહાઓ અને આસ્યક ધરાવે છે ?

સૂત્રકૃમિ
પૃથુકૃમિ
સછિદ્ર
પ્રજીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિપિડ માટે ઉત્તમ દ્રાવક સાચું જૂથ કયું ?

આલ્કોહોલ, HCL, ઈથર
ક્લોરૉફોર્મ, બેન્ઝીન, ઈથર
પાણી, ક્લોરોફોર્મ, આલ્કોહોલ
આલ્કોહોલ, પાણી, બેન્ઝીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP