બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કાર્બોહાઈડ્રેટ જ્યારે લિપિડ સાથે જોડાય ત્યારે કયા નામે ઓળખાય છે ?

ગ્લાયકોલિપિડ
ફૉસ્ફોલિપિડ
સ્ટેરૉલ
સરળ લિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૂર્વાવસ્થા-I ના સંદર્ભમાં અસંગત તબક્કો કયો ?

લેપ્ટોટીન
ડાયકાઈનેસીસ
ઈન્ટરકાઈનેસીસ
ડિપ્લોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કણાભસૂત્ર આધારક અને ક્રિસ્ટીમાં અનુક્રમે કઈ ક્રિયા થાય છે ?

ગ્લાયકોલિસીસ અને ક્રેબ્સચક્ર
ક્રેબ્સચક્ર અને ઑક્સિડેટિવ ફૉસ્ફોરાયલેશન
TCA ચક્ર અને ગ્લાયકોલિસીસ
ઑક્સિડેટિવ ફૉસ્ફોરાયલેશન અને ગ્લાયકોલિસીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP