બાયોલોજી (Biology)
અંગિકાઓના પટલમાં કયું લિપિડ હાજર છે ?

ટ્રાયગ્લિસરાઈડ
લિપોપ્રોટીન
ફૉસ્ફોલિપિડ
ગ્લાયકોલિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૃથ્વી પર મુખ્ય પ્રભાવી કાર્બનિક સંયોજન કયું ?

સ્ટેરોઈડ
પ્રોટીન
લિપિડ
સેલ્યુલોઝ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૃથ્વી પર સૌપ્રથમ અસ્તિત્વમાં આવનાર વનસ્પતિ જૂથ કયું છે ?

લીલ
આવૃત બીજધારી
ફૂગ
લાઈકેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાયસોઝોમની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય છે ?

રિબોઝોમ
કણાભસૂત્ર
અંતઃકોષરસજાળ
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી પિરિમિડીન નાઈટ્રોજન બેઈઝની સાચી જોડ કઈ ?

સાયટોસીન, થાયમિન
સાયટોસીન, થાયમીન, યુરેસિલ
થાયમિન, યુરેસીલ
એડેનીન, ગ્વાનીન, સાયટોસીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વાતાશયો શેમાં જોવા મળે છે ?

કાસ્થિમત્સ્ય
અસ્થિમત્સ્ય
તારામાછલી
બરડતારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP