બાયોલોજી (Biology)
સુક્રોઝ શેનો બનેલો છે ?

ગ્લુકોઝ + ફ્રુક્ટોઝ
ગ્લુકોઝ + લેક્ટોઝ
ગ્લુકોઝ + માલ્ટોઝ
ગ્લુકોઝ + ગેલેક્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જો દ્વિકીય કોષ કોલ્ચિસિનથી અસરગ્રસ્ત હોય તો પછી શું થાય છે ?

ચતુષ્કીય
એકકીય
ત્રિકીય
દ્વિકીય

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિમાં સમવિભાજનીય કોષોમાં કઈ રચના સામાન્યતઃ નોંધાતી નથી?

ત્રાકતંતુ
તારાકેન્દ્ર
સેન્ટ્રોમિયર
કોષીય તક્તી

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
શરીરમાં પ્રોટીન નું સંશ્લેષણ અને પ્રોટીનનું પાચન એ કેવી પ્રક્રિયાઓ છે ?

વિઘટન, ચય
ચય, અપચય
અપચય, ચય
અપચય, વિઘટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેનમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

ઉસ્નીયા
પાર્મેલિયા
સ્ટ્રીગ્યુલા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP