બાયોલોજી (Biology)
સમગ્ર જીવસૃષ્ટિની જાળવણી કરતું પ્રભાવી પ્રોટીન કયું છે ?

ક્લોરોફિલ
કોલેજન
સ્ક્લેરોપ્રોટીન
RuBisCO

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA ના ખંડમાં 120 એડેનીન અને 120 સાયટોસીન બેઈઝ છે તે આ ખંડમાં કુલ કેટલી સંખ્યામાં ન્યુક્લિઓટાઈડ હાજર હશે ?

60
120
240
480

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મ્યુઝિયમમાં નમૂનાઓને શીશી કે બરણીમાં જાળવવા માટે વપરાતું દ્રાવણ...

ઉત્સેચક
વિશિષ્ટ રસાયણ
પ્રિઝર્વેટિવ
અભિરંજક દ્રાવણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયમાં ચેતાતંત્ર પોલું, એકવડું, ચેતાકંદવિહીન અને પુષ્ઠ બાજુએ આવેલું હોય છે ?

અપૃષ્ઠવંશી
પ્રમેરુદંડી
મેરુદંડી
અમેરુદંડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP