બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું પ્રાથમિક બંધારણ કોના લીધે છે ?

S - S બંધ
હાઈડ્રોજન બંધ
આયનિક બંધ
પેપ્ટાઈડ બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયું સ્થળ વિદ્યાર્થીઓને વર્ગીકરણ સંશોધન કરવા માટે સુવિધા પૂરી પાડે છે ?

વનસ્પતિ ઉદ્યાન
મ્યુઝિયમ
જનીન બેંક
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયું ઉપાંગવિહીન ઊભયજીવી પ્રાણી છે ?

ટોડ
દેડકો
ઈકથીઓફિશ
સાલામાન્ડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સુકવેલ વનસ્પતિની જાળવણી માટે તેના પર વિશિષ્ટ રસાયણના ધુમાડા દ્વારા કરાતી પ્રક્રિયા એટલે...

ફયુમિગેશન
આરોપણ
વિષાક્તન
દાબન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા વનસ્પતિ જૂથ સુકાય રચના ધરાવે છે ?

આવૃત બીજધારી
અનાવૃત બીજધારી
ત્રિઅંગી
લીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા અને પ્રજનન-ક્ષમતાને પ્રોત્સાહિત કરવા લક્ષણ ધરાવતો સજીવો ગણાય છે ?

સૌથી વધુ અનુકૂલિત
એ પણ નહીં
સૌથી વધુ પ્રભાવી
સૌથી વધુ સરળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP