બાયોલોજી (Biology)
હાઇડ્રોજન બંધને કારણે દર્શાવાતી લાક્ષણિકતા કઈ છે ?

આપેલ તમામ
શૃંખલા કુંતલાકાર ગુંચળામય બને.
એમિનોઍસિડ વચ્ચે ગડી રચાય.
સખત નલિકાનું નિર્માણ થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન દરમિયાન અંતઃ કોષરસજાળ અને કોષકેન્દ્રિકાના અદૃશ્ય થવાની શરૂઆત ક્યારે થાય છે ?

પશ્ચ પૂર્વાવસ્થા
પૂર્વ પૂર્વાવસ્થા
પશ્ચ ભાજનાવસ્થા
પૂર્વ ભાજનાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના જુદા-જુદા સ્તરે ગોઠવાયેલા સજીવોનાં જૂથોમાંથી મુખ્ય જૂથને શું કહે છે ?

જાતિ
વર્ગ
કુળ
સૃષ્ટિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી અસંગત જોડ જણાવો :

DNA – પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેની જગ્યા
r - RNA – રિબોઝોમ બંધારણ
m-RNA -જનીનસંકેત
t - RNA – પ્રતિસંકેત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP