બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ નીચે પૈકી કોના પોલિમર છે ?

પ્રોટીન
ન્યુક્લિઓટાઈડ
એમિનોઍસિડ
ન્યુક્લેઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાણી સામાન્ય રીતે પ્રવાહી સ્વરૂપે મળે છે. કારણ કે,

પાણીમાં રહેલું સંલગ્ન બળ
પાણીમાં રહેલી ધ્રુવીય પ્રકૃતિ
પાણીમાં રહેલી ઉષ્ણતાવહન શક્તિ
પાણીમાં રહેલી ગુપ્ત ઉષ્મા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આંશિક સ્વયંજનન પામતી અંગિકાઓ કઈ છે ?

હરિતકણ અને ગોલ્ગીકાય
કણાભસૂત્ર અને હરિતકણ
કણાભસૂત્ર અને લાઇસોઝોમ
ગોલ્ગીકાય અને અંતઃકોષરસજાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી વનસ્પતિના નમૂનાના સંગ્રહ માટેનો સચોટ ક્રમ દર્શાવે છે...

એકત્રીકરણ-શુષ્કન-દાબન-વિષાકતન-આરોપણ
એકત્રીકરણ-શુષ્કન-વિષાકતન-દાબન-આરોપણ
એકત્રીકરણ-દાબન-આરોપણ-શુષ્કન, વિષાકતન
એકત્રીકરણ-દાબન-શુષ્કન, વિષાક્તન, આરોપણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીન સંશ્લેષણ દરમિયાન કોષરસમાંથી રીબોઝોમ એમિનોએસિડના પ્રવાહમાંથી ચોક્કસ એમિનોએસિડ જે RNA મેળવે તે RNA ને શું કહે છે ?

DNA
t - RNA
m - RNA
r - RNA

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભૂમિગત ગાંઠામૂળી પ્રકાંડ ધરાવતી નાનામાં નાની અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કઈ છે ?

ઝામિયા પિગ્મિયા
સીકોઈયા
સાયકસ
પાઈનસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP