બાયોલોજી (Biology)
નાઈડ્રોજન બેઈઝમાં કયું તત્ત્વ હોતું નથી ?

નાઈટ્રોજન
કાર્બન
હાઈડ્રોજન
ફોસ્ફરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિની કોષદીવાલમાં રહેલી શર્કરા કઈ ?

મોનોસૅકેરાઈડ
ડાયસેકૅરાઈડ
હેક્સોઝ
પોલિસૅકૅરાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી પ્રાણીઉદ્યાન માટે અસંગત છે :

ગ્લાસહાઉસ
સાપઘર
નિશાચરઘર
પક્ષીઘર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિમાં પાણીની હાજરીમાં જ ફલન થાય છે ?

ફયુનારીયા
રિક્સિયા
એન્થોસિરોસ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં સ્વયં બેવડાતી અંગિકા કઈ છે ?

તારાકેન્દ્ર
ગોલ્ગીકાય
લાઇસોઝોમ
કણાભસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અમેરુદંડી પ્રાણી સમુદાયમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

શૂળચર્મી
પૃથુકૃમિ
આપેલ તમામ
પ્રજીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP