બાયોલોજી (Biology)
સજીવો કઈ બાબતે વૈવિધ્ય ધરાવે છે ?

રચના અને જીવનશૈલી
આકાર અને કદ
આપેલ તમામ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રાણી જીજામાતા પ્રાણીઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે ?

હૈદરાબાદ
અમદાવાદ
ચેન્નાઈ
મુંબઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિપિડ ક્યા બંધની હાજરીનો સૂચક છે ?

હાઈડ્રોજન બંધ
ગ્લાયકોસિડીક બંધ
એસ્ટર બંધ
ફોસ્ફોડાય એસ્ટર બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જે ભિન્નતાઓ પર્યાવરણના ઉપયોગ માટે કાર્યક્ષમ હોય તે ભિન્નતા ધરાવતા સજીવો કેવા ગણાય છે ?

સફળ
અનુકૂલિત
પ્રભાવી
જાગ્રત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ખચ્ચર મેળવવા કયા પ્રકારનું સંકરણ કરાય છે ?

અંતઃસંકરણ
બર્હિસંકરણ
અંતઃ જાતીય સંકરણ
આંતરજાતીય સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP