બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઓ પ્રોટીન એટલે,

t - RNA + પ્રોટીન
r - RNA + પ્રોટીન
r - RNA + ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
ન્યુક્લિઓટાઈડ + પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન અને અર્ધીકરણમાં કઈ બાબતે સામ્યતા છે ?

સમજાત રંગસૂત્રની જોડી બનવા બાબતે
સંશ્લેષણ તબક્કામાં થતા DNA ના દ્વિગુણન બાબતે
સર્જાતા બાળકોષના રંગસૂત્રની સંખ્યા બાબતે
સર્જાતા બાળકોષના જનીનબંધારણ બાબતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જો પ્રાણીના શરીરને કોઈ એક ધરીએ બે સરખા ડાબા અને જમણા ભાગમાં વિભાજિત કરે તો તેને શું કહે છે ?

એક પણ નહીં
અરીય સમમિતિ
દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ
અસમમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સાદા, પૂર્વપ્રભાવી, એકકોષીય, સુકોષકેન્દ્રીય સજીવોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

સ્લાઈમ મોલ્ડ
યુગ્લીનોઈડ્સ
પ્રજીવો
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચક શું કરે છે ?

પ્રક્રિયા ઊર્જામાં ઘટાડો કરે.
પ્રક્રિયા ઊર્જામાં વધારો.
પ્રક્રિયાના સમયમાં ઘટાડો.
પ્રક્રિયાના સમયમાં વધારો.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP