બાયોલોજી (Biology)
એપોએઝાઈમ જૂથ શેનું બનેલું હોય છે ?

કર્બોદિત
પ્રોટીન
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
લિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
IVRI નું પૂરું નામ શું છે ?

ઈમ્પેરિયલ વાયરલ રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
ઈન્ટરનેશનલ વેટનરી રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
ઈમ્પેરિયલ વેટનરી રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
ઈન્ડિયન વેટરનરી રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર દ્રવ્ય કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે?

આંતરાવસ્થા
ભાજનાવસ્થા
અંત્યાવસ્થા
ભાજનોત્તરાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મેરુદંડી પ્રાણીઓમાં અંત:કંકાલ શેનું બનેલું હોય છે ?

અસ્થિ
કાચવત્ કાસ્થિ
કાસ્થિ અથવા અસ્થિ
કાસ્થિ અને અસ્થિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP