બાયોલોજી (Biology)
પાયરનોઈડ્સ શાના બનેલા હોય છે ?

કેન્દ્રસ્થ ન્યુક્લિઈકઍસિડ અને પ્રોટીન આવરણ
મધ્યસ્થ પ્રોટીન અને ફરતે મેદ આવરણ
કેન્દ્રસ્થ પ્રોટીન અને સ્ટાર્ચ આવરણ
કેન્દ્રસ્થ સ્ટાર્ચ અને ફરતે પ્રોટીન આવરણ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઓ પ્રોટીન એટલે,

ન્યુક્લિઓટાઈડ + પ્રોટીન
t - RNA + પ્રોટીન
r - RNA + પ્રોટીન
r - RNA + ન્યુક્લિઈક ઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષઆવરણમાં સૌથી બહારનું સ્તર કયા દ્રવ્યનું બનેલું હોય છે ?

મેનોસ
લિગ્નિન
ગ્લાયકોકેલિક્સ
પેક્ટિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નિવસનતંત્રની રચના કેવી રીતે થાય છે ?

વસ્તી અને જાતિ વચ્ચે આંતરક્રિયા
જીવસમાજ અને ઉર્જા વચ્ચે આપલે
વસ્તી અને પર્યાવરણ વચ્ચે આંતરક્રિયા
સજીવ સમાજ અને પર્યાવરણ વચ્ચે આંતરક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP