બાયોલોજી (Biology)
સક્સીનેટ ડીહાઈડ્રોજીનેઝનો અવરોધક કોણ છે ?

મેલોનેટ
ઓક્ઝેલોએસિટેટ
મેલેટ
સક્સિનેટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પુષ્પ, ફળ તેમજ બીજના વિવિધ રંગો શેને આભારી છે ?

ઝેન્થોફિલ
કેરોટીન
એન્થ્રોસાયેનીન
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
m – RNA કોનો પોલિમર છે ?

ડીઓક્સિરીબોસાઈડ
રીબોટાઈડ
રીબોસાઈડ
DNA ઓક્સિરીબોટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાથમિક રીતે અંતઃગ્રહણથી પોષણ મેળવતા સજીવોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

કૃમિઓ
કીટકો
વાદળી
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એકકોષજન્ય પ્રોટીન માટે કયું વિધાન સંગત છે ?

તેનો ઉપયોગ પર્યાવરણીય પ્રદૂષણમાં વધારો કરે છે ?
તે ફૂગનો એકકોષજન્ય પ્રોટીનમાં ઉપયોગ થઈ શકે નહિ.
તેનો ઉપયોગ વનસ્પતિ અને પ્રાણીજ પ્રોટીન તરીકે થાય છે.
તે આથવણની ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP