બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર દ્રવ્ય કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે?

અંત્યાવસ્થા
ભાજનાવસ્થા
આંતરાવસ્થા
ભાજનોત્તરાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ કોષ સમભાજનથી સતત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે ?

સરળ સ્થાયી પેશી
અગ્રસ્થવર્ધનશીલ પેશી
પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશી
અગ્રસ્થવર્ધનશીલ પેશી અને પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનમાં નવી જાતિના નિર્માણ માટેની સાચી પદ્ધતિઓ કઈ છે ?

આપેલ તમામ
કલમ કરવી, પેશીસંવર્ધન
એક પણ નહીં
ક્લોનીંગ, સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP