બાયોલોજી (Biology)
સમભાજનના તબક્કાનો સાચો ક્રમ કયો?

આંતરાવસ્થા - ભાજનાવાસ્થા - અંત્યાવસ્થા
લેપ્ટોટીન – ઝાયગોટીન - પેકિટીન - ડિપ્લોટીન
G1 - S - G2 - G2.m
પૂર્વાવસ્થા - ભાજનાવસ્થા - ભાજનોત્તરાવસ્થા - અંત્યાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જાતિનું જીવ સાતત્ય કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા જળવાઈ રહે છે ?

અનુકૂલન
પ્રજનન
વિભેદન
વિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીસ્ટા નિર્માણાધીન જીવનના કયા સ્વરૂપમાં દ્રશ્યમાન થાય છે ?

અચલિત વનસ્પતિ અને ચલિત પ્રાણીઓ
ચલિત વનસ્પતિ
અચલિત વનસ્પતિ
ચલિત પ્રાણીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રિબોઝોમ કઈ પ્રક્રિયા માટે સ્થાન પૂરું પાડે છે ?

પ્રોટીન સંશ્લેષણ
m-RNA સંશ્લેષણ
શ્વસન
DNA સંશ્લેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના નમૂનાનું સંગ્રહસ્થાન એટલે...

વનસ્પતિ ઉદ્યાન
ગ્રીનહાઉસ
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ત્રિગર્ભર્તરીય અને દેહકોષ્ઠનો અભાવ હોય તેવો સમુદાય કયો છે ?

નુપૂરક
સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ
મૃદુકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP