બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન માટે અસંગત વાક્ય કયું ?

માતૃકોષ એકકીય કે દ્વિકીય હોય છે.
બાળકોષનું જનીન બંધારણ માતૃકોષ જેવું જ હોય છે.
ભાજનોત્તરાવસ્થા દરમિયાન સેન્ટ્રોમિયરનું વિભાજન થાય છે.
સમજાત રંગસૂત્રો પૂર્વાવસ્થા દરમિયાન જોડીમાં ગોઠવાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોના સંગઠન સ્તરનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

અંગિકા-અંગ-પેશી-દેહ
મહાઅણુ-કોષ-અંગતંત્ર-દેહ
કોષ-અંગતંત્ર-પેશી -દેહ
પેશી-કોષ-અંગ-દેહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અપૂર્ણ પાચનમાર્ગ ધરાવે છે ?

સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ
સૂત્રકૃમિ
મેરુદંડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ અને પ્રાણી-વર્ગીકરણ માટે કઇ સંસ્થાના નિયમો પાળવા પડે છે ?

WCU અને WWF
CZN અને IABG
IBCN અને IZCN
ICBN અને ICZN

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાયરનોઈડ્સ શાના બનેલા હોય છે ?

મધ્યસ્થ પ્રોટીન અને ફરતે મેદ આવરણ
કેન્દ્રસ્થ ન્યુક્લિઈકઍસિડ અને પ્રોટીન આવરણ
કેન્દ્રસ્થ સ્ટાર્ચ અને ફરતે પ્રોટીન આવરણ
કેન્દ્રસ્થ પ્રોટીન અને સ્ટાર્ચ આવરણ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP