બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રની સંખ્યા, કદ અને આકાર અવલોકન કરવાની સૌથી સારી અવસ્થા કઈ છે ?

પૂર્વાવસ્થા
આંતરાવસ્થા
ભાજનાવસ્થા
ભાજનાન્તિમાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હાયલોનેમામાં કયા પ્રકારનું ફલન થાય છે ?

આપેલ બંને
બાહ્યફલન
અંતઃફલન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક જ જાતિના સજીવો માટે શું સાચું છે ?

એક જ વસવાટમાં વસે.ણ
એક જ પરિસ્થિતિકીય જીવન પદ્ધતિમાં વસે.
વિભિન્ન વસવાટમાં વસે.
આંતરપ્રજનન કરે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોની હાજરી કે ગેરહાજરીને આધારે મત્સ્યને અસ્થિમત્સ્ય કે કાસ્થિમત્સ્ય તરીકે ઓળખી શકાય ?

પાર્શ્વીય રેખાંગ
ઝાલર ઢાંકણ
મધ્યકર્ણ
શ્લેષ્મ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP