બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણમાં પિતૃકોષથી તેમજ બાળકોષથી તેઓ કઈ બાબતે અલગ પડે છે ?

સ્વતંત્ર, પ્રભાવિતા, વ્યતીકરણ
વિશ્લેષણ, વ્યતીકરણ
વિશ્લેષણ અને સ્વતંત્ર પ્રભાવિતા
વિશ્લેષણ, સ્વતંત્ર, પ્રભાવિતા, વ્યતીકરણ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રકાશસંશ્લેષી રંજકદ્રવ્યોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

આપેલ તમામ
ફાયકોઈરીથ્રીન
ઝેન્થોફિલ
ફાયકોસાયનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં શેનો સમાવેશ થાય છે ?

વનસ્પતિની બાહ્યરચના
વનસ્પતિની અંતઃસ્થ રચના
આપેલ તમામ
વનસ્પતિના આંતરસંબંધો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સ્વસ્તિક ચોકડીનો આધાર કોના પર છે ?

જનીનોની સંખ્યા પર
જનીનોની અદલાબદલી પર
રંગસૂત્રની સંખ્યા પર
રંગસૂત્રની લંબાઈ પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP