બાયોલોજી (Biology)
કેલસ સંવર્ધન દરમિયાન થતી ઘટનાઓનો સુસંગત ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ કર્યો છે ?

નિવેશ્ય → કોષવિભાજન → કેલસ → સાયટોકાઈનીનનું ઉમેરણ → કોષોનું વર્ધનશીલ પેશીમાં રૂપાંતર
નિવેશ્ય → કેલસ→ કોષવિભાજન → સાયટોકાઈનીનનું ઉમેરણ → કોષોનું વર્ધનશીલ પેશીમાં રૂપાંતર
કોષવિભાજન → સાયટોકઈનીનનું ઉમેરણ → કેલસ → નિવેશ્ય → કોષોનું વર્ધનશીલ પેશીમાં રૂપાંતરણ
કેલસ → સાયટોકાઈનીનનું ઉમેરણ → કોષવિભાજન → કોષોનું વર્ધનશીલ પેશીમાં રૂપાતંર→ નિવેશ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સાયનેપ્સિસ એટલે___

પુનઃ સંયોજીત ગંઠીકાનું દૃશ્યમાન થવું.
રંગસૂત્રોની લંબાઈને અનુરૂપ જોડી બનવી.
રંગસૂત્ર સ્પષ્ટ ચતુઃસુત્રી દેખાવા.
સ્વસ્તિક ચોકડી નિર્માણ સ્થાને જનીનોની અદલાબદલી થવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ શોધો:

બહુકોષકેન્દ્રકી – કોષકેન્દ્ર વિભાજન
દ્વિધ્રુવીત્રાક - ભાજનાવસ્થા
પુનઃસ્થાપન - ભાજનોત્તરાવસ્થા
ભાજનતલ - અંત્યાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
યોગ્ય જોડ પસંદ કરો :
કૉલમ - I
(i) ટ્રાવ્યગ્લિસરાઇડ
(ii) કોષસપટલ લિપિડ
(iii) સ્ટેરૉઇડ
(iv) મીણ
કૉલમ - II
(p) પ્રાણીજ અંતઃસ્રાવ
(q) પીંછા અને ચાંચ
(r) ફૉસ્ફોલિપિડ
(s) નાના ગોલકોમાં સંગૃહીત ચરબી

i - q, ii - r, iii - s, iv - p
i - s, ii - p, iii - q, iv - r
i - r, ii - s. iii - p, iv - q
i - s, ii - r, iii - p, iv - q

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાથમિક કક્ષાના મ્યુઝિયમ ધરાવતી સંસ્થા ?

ખાનગી સંસ્થાઓ
સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ
યુનિવર્સિટી
શાળા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP