બાયોલોજી (Biology)
કોષ્ઠાંત્રિઓમાં અલિંગી અને લિંગી સ્વરૂપ અનુક્રમે કયા છે ?

ડંખાગિંકા, સૂત્રાંગો
છત્રક, પુષ્પક
પ્લેનુલા, પેરેનકાયમ્યુલા
પુષ્પક, છત્રક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલમાંથી કયા પ્રકારનું પ્રોટીન સરળતાથી દૂર કરી શકાતું નથી ?

અંતર્ગત પ્રોટીન
બર્હિગત પ્રોટીન અને સપાટીય પ્રોટીન
બર્હિગત પ્રોટીન
સપાટીય પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આકુંચક રસધાની કયા સજીવમાં હોય છે ?

જીવાણુ
પેરામેશિયમ
હાઇડ્રા
નીલહરિત લીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન દર્શાવે છે ?

આપેલ તમામ
નુપૂરક અને શૂળચર્મી
સંધિપાદ અને મૃદુકાય
મેરુદંડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP