બાયોલોજી (Biology)
કઈ માખીમાં મીણગ્રંથિ આવેલી હોય છે ?

નર
રાણી
કામદાર
કામદાર અને રાણી બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બાહ્યફલન અને અંડપ્રસવી પ્રાણી વર્ગનું ઉદાહરણ કયું છે ?

અસ્થિમત્સ્ય અને ઊભયજીવી
અસ્થિમત્સ્ય
કાસ્થિમત્સ્ય
ઊભયજીવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષનાં લક્ષણોનો આધાર કોના પર છે ?

અંગિકાના બંધારણ
અંગિકાના અણુની પ્રક્રિયા
અંગીકાના અણુનું બંધારણ
અંગિકાનાં કાર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી પ્રજનનની એક પદ્ધતિ કઈ છે ?

મુક્ત શક્તિ
જૈવશક્તિ
સજીવ શક્તિ
સંજીવન શક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષકેન્દ્રવિહીન કોષ કયા છે ?

યુગ્મનજ
માનવરક્તકણ અને ચાલની નલિકા
ચાલની નલિકા
માનવરક્તકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
શરીરમાં પ્રોટીન નું સંશ્લેષણ અને પ્રોટીનનું પાચન એ કેવી પ્રક્રિયાઓ છે ?

અપચય, વિઘટન
અપચય, ચય
ચય, અપચય
વિઘટન, ચય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP