ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘ઉચ્છ્વાસ’ શબ્દનો ધ્વનિવિગ્રહ કરો.

ઉ + ચ + છ્ + વ્ + આ + સ્
ઊ + ચ્ + છ્ + વ્ + આ + સ્
ઉ + ચ્ + અ + છ્ + વ્ + આ + સ્
ઉ + ચ્ + છ્ + વ્ + આ + સ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP