કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

બારકોડ
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
એક પણ નહીં
ક્યુઆર કોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક ઉપર વધારાની નકામી ફાઈલો હોય તેને કાઢી નાખવા માટે કયા ટુલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

ઇન્ફોર્મેશન
સિસ્ટમ રિસ્ટોર
ડિસ્ક ક્લીનપ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP