ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કોઠે પડવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં રહેવું
દુઃખી થઈ જવું
સ્વાભાવિક થઈ જવું
માથે પડવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
સાક્ષાત્કાર

સ્ + આ + ક્ષ્ + આ + ત્ + અ + ક્ + આ + ર
સ્ + આ + ક્ + ક્ષ્ + આ + ત્ + ક્ + આ + ર્ + અ
સ્ + આ + ક્ + ષ્ + આ + ત્ + અ + ક્ + આ + ર્
સ્ + આ + ક્ + ષ્ + આ + ત્ + ક્ + આ + ર્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP