તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો‌. : દગડ

આંખ
પથ્થર
સૈન્ય
દ્રષ્ટિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. - ‘સાખિયા'

લાકડાનો ભારો
સખી
સાક્ષી
ઘાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : પાસલો

પાંસળી
પાછળ
દૂર
જાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : તબક

વાટકો
કથરોટ
રકાબી
તબલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલા તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - છાંડો

ગાંડો
છાંયડો
છોડવું
વિકરાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પંથક

પાંગોઠું
પંથવર
યજમાન
મુસાફરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP