તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : નહાર

દિવસ
નહેર
રાત
નખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દયિત

પ્રિય
મોટુ પગલું
લાચાર
રાક્ષસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : આળિયો

આળસ
આરોપ
કાકડી
અળસિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ટીંઢોર

ગારમાટીનું
ગરમ
દોડાદોડી
ઢોરઢાંખર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂ૫ વિકલ્પમાંથી શોધો. : જુહાર

પ્રણામ
જુવાર
જવહાર
પરાજય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધા. : પતિયાર

પતિનો યાર
વિશ્વાસ
પત્ની
પતવાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP