તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : બચકો

બકી
પોટલું
મુઠ્ઠો
ડૂબકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પંથક

યજમાન
મુસાફરી
પાંગોઠું
પંથવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : ઝાલવું

પકડવું
પકવવું
પકડેલ
ઝાલેલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : ગોજ

શોધવું
સોજો
કુળ
નિષ્પાપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દો અને શિષ્ટરૂપનું કયું જોડકું ખોટું છે ?

આપેલ તમામ
વેળા - વળવું
બકાલું - શાકભાજી
વટે - ઓળંગે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP