તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પા

બાજુ
પાવું
પાણી
પિતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : હાંકડી

દુકાન
ખોલી
સાંકડી
લારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : હુજ્જત

હજ
હજૂર
હરખ
હઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : પાંખે

માટે
વાયરો
સિવાય
પંખો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલા તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - રૂંગું

રુદન અને મંદબુદ્ધિ બંને
રુવાંટી
મંદબુદ્ધિ
રુદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : આવરો

આવવું
ઓકાત
આવક
ઓવારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP