તળપદા
તળપદા શબ્દ 'સાંસા'નું શિષ્ટ રૂપ જણાવો.

સાસુ
શ્વાસ
તંગી
સંસાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : પૈહા

પાછળ
પૈસા
પાણા
પાસે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ટીંઢોર

ઢોરઢાંખર
ગારમાટીનું
દોડાદોડી
ગરમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : કપોત

કપુત્રી
કબૂતર
કપુત્ર
ચકલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : ઠોબારી

કબર
ઠોઠ
ભપકો
ઠીકરું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દોનો અર્થ યોગ્ય ન હોય તેવો વિકલ્પ પસંદ કરો.

પરણ : પાંદડું
ઓરું : નજીક
ઉચાટ : વૈભવ
લોહવાટ : ચિંતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP