ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં મેન્ગ્રુવ જંગલો મુખ્યત્વે ક્યાં છે ?

જુનાગઢ, નવસારી
જામનગર, કચ્છ
વડોદરા, દાહોદ
રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP