ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ભાવનગર જિલ્લાના અલંગ ઉપરાંત ગુજરાતમાં કયા અન્ય સ્થળે જહાંજો તોડવાનો ઉદ્યોગ વિકાસ પામ્યો છે ?

ચોરવાડ, જૂનાગઢ
કંડલા, કચ્છ
સચાણાં, જામનગર
માંડવી, કચ્છ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP