ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગ કયા બંધારણીય સુધારાથી રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ આયોગ અને રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગ તરીકે અલગ થયું ?

89 મો બંધારણીય સુધારો -2003
42 મો બંધારણીય સુધારો -1976
97 મો બંધારણીય સુધારો -2011
44 મો બંધારણીય સુધારો -1978

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP