વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
‘ઓશન થર્મલ એનર્જી કન્વર્ઝન' પ્રણાલી ક્યા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે ?

ભરતી-ઓટના સિદ્ધાંત પર
સમુદ્રના તાપમાનના તફાવતના સિદ્ધાંત પર
સૂર્યના કિરણોનું સપાટી દ્વારા થતા શોષણ પર
સમુદ્રના દબાણના તફાવતના સિદ્ધાંત પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
CPU અંગે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

તે કમ્પ્યૂટરનો સૌથી અગત્યનો ભાગ છે. તેને કમ્પ્યૂટરનું મગજ પણ કહે છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
જરૂરી તમામ ગણતરીઓ તથા માહિતીઓ પરની પ્રક્રિયા CPU દ્વારા થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP