ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આવનારો સમય ભારતનો સુર્વણકાળ છે. - કૃદંત ઓળખાવો.

ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘સભાની અદબ રાખી વાણી લગામ કરું છું.
કે’તો નથી એટલું કે કેવાં એનાં નેણ છે.’ - પંક્તિમાં રહેલો છંદ ઓળખાવો.

મનહર
એક પણ નહીં
માલિની
હરિગીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP