તળપદા
નીચે આપેલ શબ્દમાંથી કયો શબ્દ ‘ખાસ્સા’ શબ્દનું સાચુ શિષ્ટરૂપ આપતું નથી ?

ઉત્તમ
સ્વભાવ
પાસે
સુંદર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દોનો અર્થ યોગ્ય ન હોય તેવો વિકલ્પ પસંદ કરો.

પરણ : પાંદડું
ઓરું : નજીક
લોહવાટ : ચિંતા
ઉચાટ : વૈભવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : ગોકીલ

ગોળ
ધૂંસરી
ગોત્ર
હળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : ઉપાલંભ

ઠપકો
આલિંગન
ચપટી
નળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટરૂપ આપો : મહાંણાં

સ્મશાન
માણ
મહેસાણા
મસાલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : આવરો

આવક
ઓવારો
આવવું
ઓકાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP