ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
આજીવન કેદ ભોગવતી વ્યક્તિ દ્વારા ખૂનનો ગુનો કરવામાં આવે તો IPC મુજબ શું શિક્ષા થાય ?

7 વર્ષની સખત કેદ
કાળાપાણી ની સજા
14 વર્ષની સાદી કેદ
દેહાંત દંડની સજા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP