સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલિકી ગુણોત્તર એ નીચે પૈકી કયો ગુણોત્તર છે ?

નફાકારકતાનો ગુણોત્તર
મિલકત ગુણોત્તર
મિશ્ર ગુણોત્તર
મૂડી માળખાનો ગુણોત્તર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વર્ષોવર્ષ નફાની રકમમાં સતત વધારો થતો હોય ત્યારે પાઘડી ગણતાં ___ નફો ધ્યાનમાં લેવાશે.

સાદો સરેરાશ નફો
અધિક નફો
ભારિત સરેરાશ નફો
મૂડીકૃત નફો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે દર્શાવેલી કઈ વિગત પડતરના પત્રકમાં દર્શાવતી નથી ?

જાવક માલ ગડાભાડું
ચૂકવેલુ ડિવિડન્ડ
માલસામાન
પગાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP