સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
યંત્રની રોકડ કિંમત ₹ 18000 છે. કરાર વખતે ₹ 6000 અને બાકીની રકમ ₹ 6000ના ત્રણ સરખા વાર્ષિક હપ્તામાં ચુકવી. ત્રીજા વર્ષના વ્યાજની રકમ શોધો ?

₹ 1000
₹ 15000
₹ 12000
₹ 2500

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર ધંધાકીય વ્યવહાર નથી ?

ધંધાર્થે ખરીદેલો માલ
ધંધાના માલિકના ઘરના વેરાની ચુકવણી
માલનું વેચાણ
વેચાણ વેરાની ચુકવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જાહેરાત એ ___ ખર્ચ છે.

વહીવટી પરોક્ષ
કારખાના પરોક્ષ
વેચાણ વિતરણ પરોક્ષ
પ્રત્યક્ષ ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ ખાતેથી શાખાના પરચુરણ ખર્ચ ચૂકવવામાં આવે છે.

રોકડ ખાતું
બેંક ખાતું
લેણદાર ખાતું
પેટા રોકડ ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP