તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટરૂપ આપો : ઓરૉ

કુંડાળું
રોટલો
કુહાડી
પાસે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દોનો અર્થ યોગ્ય ન હોય તેવો વિકલ્પ પસંદ કરો.

ઓરું : નજીક
ઉચાટ : વૈભવ
પરણ : પાંદડું
લોહવાટ : ચિંતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : આળિયો

આરોપ
કાકડી
આળસ
અળસિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પા

પિતા
પાણી
પાવું
બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ઓસાણ

ઉત્તમ
યાદ
ઓસત
આ વર્ષે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : 'દડબું'

લચકો
ઢેફું
રડવું
પડિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP