પર્યાવરણ (The environment)
રોજગાર વિનિમય કચેરીઓના કાર્ય કયા કયા છે ?

વ્યવસાય માર્ગદર્શન
આપેલ તમામ
પ્લેસમેન્ટ પ્રવૃત્તિ
રોજગાર બજાર માહિતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
રાષ્ટ્રીય વાયુ ગુણવત્તા કાર્યક્રમ (NAQP) અંતર્ગત નીચે પૈકી કયા પ્રદૂષકનું સ્તર માપવામાં આવતું નથી ?

કાર્બન મોનોક્સાઈડ
ઓઝોન
સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ
કાર્બન ડાયોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
દુનિયાના કેટલાક પસંદ કરેલા દેશો માટે UNDP ના માનવ વિકાસ અહેવાલ 2010 માંથી સંકલીત ગણતરી કરી બહાર પાડવામાં આવેલ માનવ વિકાસ આંકમાં ભારતને કઈ શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યો છે ?

નીચો માનવ વિકાસ
મધ્યમ માનવ વિકાસ
ઊંચો માનવ વિકાસ
ખૂબ ઊંચો માનવ વિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
સ્મોગ (ધુમ્મસ)નો મુખ્ય ઘટક કયો હોય છે ?

કાર્બન ડાયોક્સાઈડ
ઓઝોન
સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ
કાર્બન મોનોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP