તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : ઉપાલંભ

નળ
આલિંગન
ચપટી
ઠપકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : મુક્તાફળ

કપૂર
મોતી
કેરી
શ્રીફળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટરૂપ આપો : સાકરવું

બોલાવવું
આલિંગન
ચાવવું
યાદ કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : પૈહા

પાછળ
પૈસા
પાસે
પાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : પાંજણ

પંકિલ
બંધાણ
ધૂળ
આંજણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ રાબ્દ લખો : મોકળું

મોતી
મૂકેલ
મુકત
મળેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP