કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Best Machines
International Buyer Machines
International Body Machines
International Business Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે આપેલામાંથી કયા ઈનપુટ ઉપકરણ છે ?
(I) માઉસ (II) ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રીડર (III) ટ્રેક બોલ

ફક્ત I
I અને III
I, II અને III
I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP