તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : વમન

નાનુ
ઊલટી
કુંડાળું
ગુલાબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : હરફ

હરફર
શબ્દ
જલ્દી
અત્યારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટ રૂપ આપો. : સરપણ

સર્વસ્વ
નાગણ
સપ્રમાણ
સગપણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ઢોચકી

પાશેરો
વાઢી
દોણી
હાંડલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : મોર્ય

મોર
મૂરખ
અગાઉ
મૌર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
'ખોરડું' કઈ બોલીનો શબ્દ છે ?

સુરતી
સૌરાષ્ટ્રી
પટ્ટણી
ચરોતરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP