તળપદા
નીચે આપેલા તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - છાંડો

છાંયડો
વિકરાળ
છોડવું
ગાંડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : ઝાલવું

પકડવું
ઝાલેલું
પકડેલ
પકવવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલા તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - પિશુન

પશુ
કઠોર
સુંદર
વિસામો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દાખડો

દાખલો
ખાટલો
લાંબી લાકડી
તકલીફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP