Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
યોજના આયોગનું સ્થાન 'નીતિ આયોગ' એ ક્યારે લિધુ ?

1 જાન્યુઆરી, 2012
1 જાન્યુઆરી, 2015
1 જાન્યુઆરી, 1988
1 જાન્યુઆરી, 1953

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
Choose the correct passive form of the statement given from the alternatives. "Someone did it for me yesterday."

I had done it yesterday.
I had it done it yesterday.
It had been done for me by someone yesterday
Someone had been done for me by it yesterday

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
‘E-Governance' અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર સમગ્ર રાજ્યની જમીનોની સંપૂર્ણ વિગતોની નોંધનું કમ્પ્યુટીકરણ કરવામાં આવેલ છે. અને જમીનોને લગતા પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાવેજોનું નિર્માણ કમ્પ્યુટીકરણથી થાય છે. આ પ્રણાલીનું નામ શું છે ?

ઈ-પ્રમાણ
ઈ-ખેડૂત
ઈ-ધરા
ઈ-વિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP