ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
પેટ્રોલિયમ ક્યાં પ્રકારના ખડકોમાંથી મળી આવે છે ?

પ્રસ્તર ખડકો
વિકૃત ખડકો
ભેજવાળી જમીન
અગ્નિકૃત ખડકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ, વિશ્વની કુલ વસ્તીમાં ભારતનો ભાગ કેટલો છે ?

10% -15% થી ઓછો
15% થી 20% ની વચ્ચે
20% થી વધુ
10% થી ઓછો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP