તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : પાંખે

માટે
પંખો
સિવાય
વાયરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દયિત

લાચાર
પ્રિય
રાક્ષસ
મોટુ પગલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : દાંડાઈ

ખરાબ
નાલાયક
ઉદ્ધતાઈ
નફ્ફટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : તબક

તબલા
રકાબી
વાટકો
કથરોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : લેખું

લડવું
લખવું
લાખ
હિસાબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
'ખોરડું' કઈ બોલીનો શબ્દ છે ?

સૌરાષ્ટ્રી
ચરોતરી
સુરતી
પટ્ટણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP