શબ્દભેદ
આપેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. - સરિત

અંધારુ
સૂર્ય
પૃથ્વી
નદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

આંગલું – ઝભલું
આંગલું – આંગળું
ઈમાન – પ્રામાણિકતા
ઈનામ – બક્ષિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

સંચિત - ઉઘરાવેલું
સંચિત - ચિંતાવાળું
ગાત્ર - શરીશ
ગોત્ર - કૂળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

સૂવા – ઊંઘવા
સુવા – એક વનસ્પતિનાં બીજ
સ્વાગત – આવકાર
સ્વગત - બીજાને કહેવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
'વિ૨જ'

વિરાટ
સ્વચ્છ
છૂટું પાડેલું
અતિસુક્ષ્મ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP